Algemene Voorwaarden

Algemene reisvoorwaarden Go SantiaGo

Deze algemene reisvoorwaarden zijn met ingang van 13 februari 2024 van toepassing als u gebruik maakt van de diensten van Go SantiaGo.

Definities

Artikel 1

 1. Go SantiaGo: de reisorganisator van de Pelgrimstocht.
 2. Pelgrimstocht: de reis die zal worden gemaakt naar of in de richting van Santiago de Compostela onder begeleiding van Go SantiaGo.
 3. Pelgrim: de persoon die deelneemt aan de Pelgrimstocht.
 4. Reissom: het bedrag dat door de Pelgrim wordt betaald voor de Pelgrimstocht.
 5. Overeenkomst: de reisovereenkomst die tussen Go SantiaGo en de Pelgrim wordt gesloten met betrekking tot de Pelgrimstocht.

Gegevens van Go SantiaGo

Artikel 2

Go SantiaGo

Website: www.gosantiago.nl
E-mail: info@gosantiago.nl
Vestigingsadres: Jan Wolkerssingel 167, 3541 AA Utrecht
KvK-nummer: 85467901

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden 

Artikel 3

3.1 Deze algemene reisvoorwaarden van Go SantiaGo zijn van toepassing op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Go SantiaGo en de Pelgrim. 

3.2 Door middel van inschrijving via het inschrijfformulier en door betaling van de Reissom verklaart de Pelgrim akkoord te zijn gegaan met deze algemene reisvoorwaarden. 

3.3 Deze algemene reisvoorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen op de Website van Go SantiaGo (www.gosantiago.nl).

3.4 Go SantiaGo behoudt het recht om deze algemene reisvoorwaarden te wijzigen. De Pelgrim wordt van de wijzigingen op de hoogte gebracht. 

De overeenkomst

Artikel 4

4.1 De Overeenkomst tussen Go SantiaGo en de Pelgrim komt tot stand doordat de Pelgrim zich inschrijft voor de Pelgrimstocht en door betaling van de Reissom.

De reissom en betaling

Artikel 5

5.1 De vermelden prijzen van de door Go SantiaGo aangeboden Pelgrimstocht zijn vrijgesteld van btw sinds 1 april 2024.  

5.2 De Reissom is inclusief advies voorbereiding, assistentie, een pelgrimspaspoort en een compostela. Indien de Pelgrim besluit om geen gebruik te maken van de zojuist genoemde onderdelen, heeft de Pelgrim geen recht op enige vermindering van de Reissom.

5.3 De Reissom is exclusief de volgende onderdelen:

 • Vervoer van en naar het vertrekpunt van de Pelgrimstocht in Frankrijk, Spanje, Portugal en Nederland;
 • Verblijfskosten; 
 • Persoonlijke uitgaven;
 • Verzekeringen zoals bedoeld in artikel 7.7.

5.4 Betaling van de volledige Reissom geschiedt binnen 14 dagen na inschrijving via bankoverschrijving.

Annulering en annuleringsbeleid omtrent COVID-19

Artikel 6

6.1 De Pelgrim heeft de mogelijkheid om zijn inschrijving voor de Pelgrimstocht van Go SantiaGo te annuleren. De Pelgrim dient Go SantiaGo van deze annulering schriftelijk per e-mail (info@gosantiago.nl) op de hoogte te stellen. Bij annulering worden annuleringskosten in rekening gebracht. De datum van de e-mail waarin de annulering wordt vermeldt, geldt als annuleringsdatum. 

6.2 De annuleringskosten bedragen als volgt: 

 • tot 90 dagen voor vertrek: 25% van de Reissom
 • tussen 89 en 30 dagen voor vertrek: 50% van de Reissom
 • minder dan 30 dagen voor vertrek: 100% van de Reissom

6.3 Het is niet mogelijk om de Pelgrimstocht na annulering om te boeken.

6.4 Go SantiaGo verplicht zich om de aanwijzingen, adviezen en maatregelen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken op te volgen met betrekking tot de Pelgrimstocht(en) naar Frankrijk, Spanje en Portugal. 

6.5 Zolang er geen inreisverbod voor Frankrijk, Spanje en Portugal geldt, zal de Pelgrimstocht worden uitgevoerd zoals de Pelgrim mag verwachten. Indien er voor vertrek sprake is van een inreisverbod of een negatief reisadvies, zal Go SantiaGo de Reissom aan Pelgrim volledig terugbetalen.  

De Pelgrimstocht en verantwoordelijkheid van de Pelgrim

Artikel 7

7.1 De Pelgrimstocht gaat door wanneer minimaal 4 pelgrims zich hebben ingeschreven voor de Pelgrimstocht, tenzij Go SantiaGo voorafgaand vertrekgarantie aan de Pelgrim heeft gegeven. 

7.2 Indien het minimum van 4 pelgrims niet haalbaar is, kan Go SantiaGo besluiten om de Pelgrimstocht te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum.

7.3. Go SantiaGo zal uiterlijk 60 dagen voor de overeengekomen datum van vertrek, de Pelgrim laten weten of de Pelgrimstocht doorgaat. 

7.4 Indien de factuur is voldaan, ontvangt de Pelgrim van GoSantiaGo een paklijst en een trainingsschema waaraan de Pelgrim zich dient te houden.

7.5 De route van de Pelgrimstocht als kenbaar gemaakt op de Website van Go SantiaGo, is ter indicatie en heeft daardoor geen bindend karakter. 

7.6 Het is mogelijk dat Go SantiaGo genoodzaakt is om de route van de Pelgrimstocht of het reisschema te wijzigen. Bijvoorbeeld vanwege aanhoudende slechte weeromstandigheden. Go SantiaGo spant zich in om alternatieven aan de Pelgrim te bieden om zodoende het karakter van de Pelgrimstocht in stand te houden. 

7.7 De Pelgrim is verantwoordelijk voor een geldige identiteitskaart (ID) of paspoort en andere formaliteiten. Go SantiaGo raadt de Pelgrim aan om de volgende verzekeringen af te sluiten:

 • reisverzekering;
 • bagageverzekering;
 • ongevallenverzekering;
 • ziekenkostenverzekering;
 • annuleringsverzekering. 

7.8 De Pelgrim verklaart dat hij/zij medisch, fysiek en psychisch in staat is om de Pelgrimstocht uit te voeren. De Pelgrim dient alle gezondheidsrisico’s die mogelijk van belang zijn bij de uitvoering van de Pelgrimstocht te vermelden op het inschrijfformulier. Go SantiaGo adviseert de Pelgrim om in geval van een gezondheidsrisico, voorafgaand aan de inschrijving voor de Pelgrimstocht een arts te raadplegen. Gezondheidsrisico’s zijn onder meer:

 • suikerziekte;
 • astma;
 • epilepsie;
 • hartaandoeningen;
 • blessures.

Deze lijst is niet limitatief. 

7.9 De reiskosten van Nederland naar Spanje of Portugal en transferkosten van de luchthaven naar de startplaats van de Pelgrimstocht, komen voor rekening van de Pelgrim. Go SantiaGo kan de Pelgrim suggesties doen met betrekking tot vervoeropties maar is daarvoor op geen enkele wijze aansprakelijk.

7.10 De Pelgrim is verantwoordelijk om zich tijdig bij de andere Pelgrims te voegen op de door Go SantiaGo bekendgemaakte tijd en plaats. Indien de Pelgrim dit nalaat, komen eventuele kosten omwille van het niet (tijdig) aansluiten bij de Pelgrimstocht voor rekening van de Pelgrim.

7.11 Artikel 7.10 is eveneens van toepassing wanneer de Pelgrim tijdens de Pelgrimstocht op eigen initiatief afwijkt van de door Go SantiaGo bekendgemaakte route of zich onttrekt van begeleiding gegeven door Go SantiaGo. 

Aansprakelijkheid 

Artikel 8

8.1 Go SantiaGo kan niet aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van overmacht in de volgende situaties: 

 • weersomstandigheden;
 • ongevallen;
 • vertraging of annulering van vluchten;
 • stakingen;
 • epidemieën; 
 • oorlog;
 • blessures.

  Deze lijst is niet limitatief.

8.2 Go SantiaGo is niet aansprakelijk wanneer de Pelgrim in aanraking komt met autoriteiten (zoals de politie) vanwege het niet opvolgen van wet- en regelgeving van het land waarin de Pelgrim zich begeeft.

8.3 Indien de Pelgrim in ernstige mate hinder of overlast veroorzaakt of wangedrag vertoont, welke het reisgenot van de andere pelgrims belemmert, kan Go SantiaGo besluiten om de Pelgrim van verdere deelneming aan de Pelgrimstocht uit te sluiten. De kosten die voortvloeien uit vroegtijdige beëindiging van de Pelgrimstocht, komen dan voor rekening van de Pelgrim. De Pelgrim heeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de Reissom.

8.4 Go SantiaGo is niet aansprakelijk voor immateriële en/of materiële schade of letsel die de Pelgrim tijdens de Pelgrimstocht oploopt. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook wanneer de Pelgrim op- of buiten de paden wandelt of als gevolg van een verkeerde interpretatie van de door Go SantiaGo verstrekte routebeschrijving. Go SantiaGo raadt de Pelgrim te allen tijde aan om de instructies op te volgen die Go SantiaGo geeft. 

8.5 Go SantiaGo is niet aansprakelijk voor schade of letsel welke de Pelgrim tijdens de Pelgrimstocht oploopt met betrekking tot de gezondheidsrisico’s als bedoeld in artikel 7.8 van deze algemene reisvoorwaarden.

8.6 Go SantiaGo is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van de bagage van de Pelgrim.

Klachten

Artikel 9

9.1 Indien de Pelgrim een klacht heeft over Go SantiaGo, heeft de Pelgrim de mogelijkheid om deze klacht schriftelijk per e-mail (info@gosantiago.nl) binnen 14 dagen na het moment waarop de Pelgrim kennis heeft genomen of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat aanleiding tot de klacht heeft gegeven, bij Go SantiaGo kenbaar te maken. 

9.2 De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving te bevatten zodat Go SantiaGo adequaat op de klacht van de Pelgrim kan reageren. 

Overige bepalingen

Artikel 10

10.1 Tijdens de Pelgrimstocht maakt Go SantiaGo foto’s. Deze foto’s kunnen worden gebruikt in de communicatie van Go SantiaGo. Indien de Pelgrim bezwaar hiertegen heeft, dient hij/zij zijn/haar bezwaren voorafgaand aan de Pelgrimstocht kenbaar te maken. Go SantiaGo zal er dan zorg voor dragen dat de Pelgrim niet op de foto’s staat. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Artikel 11

11.1 Op deze algemene reisvoorwaarden en op alle Overeenkomsten van Go SantiaGo is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter heeft bij uitsluiting (internationale) rechtsmacht om van geschillen tussen Go SantiaGo en de Pelgrim kennis te nemen.