Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Go SantiaGo.

 1. De algemene reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle deelnemers en Go SantiaGo. Go SantiaGo is geregistreerd onder de eenmanszaak Margaretha Broersma, Jan Wolkerssingel 167, 3541 AA Utrecht, kvk.nummer (85467901). De voorwaarden blijven te allen tijde op de website van Go SantiaGo raadpleegbaar (www.gosantiago.nl).
 2. Wie zich inschrijft via het inschrijfformulier en/of door de betaling, verklaart zich akkoord met de voorwaarden zoals hier vastgelegd. Betalingen gebeuren per bankoverschrijving.
 3. Bij inschrijving en betaling komt een overeenkomst tot stand tussen de deelnemer en Go SantiaGo, zodoende dat de inschrijving van de reis als definitief beschouwd kan worden. Degene die zich ingeschreven heeft voor een van de camino’s, wordt verder “reiziger” genoemd.
 4. De reiziger heeft het recht aan Go SantiaGo mee te delen dat hij/zij afziet van de aankoop. In voorkomend geval dient de reiziger Go SantiaGo per e-mail (info@gosantiago.nl) en telefonisch (06 8204 1978) op de hoogte te stellen. Bij annulering dienen annuleringskosten betaald te worden door de reiziger aan Go SantiaGo, zelfs indien de annulering te wijten is aan overmacht of toeval.
 5. De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van de annulering. De juiste datum van annulering wordt uitsluitend bepaald door de datum van ontvangst van het annulering e-mailbericht door Go SantiaGo.
  • tot 60 dagen voor vertrek: 25% van de reissom
  • tussen de 59 en 40 dagen voor vertrek: 50% van de reissom
  • tussen de 39 en 30 dagen voor vertrek: 75% van de reissom
  • minder dan 30 dagen voor vertrek: 100% van de reissom
   Na annulering is omboeken niet meer mogelijk. 
 6. Annulerinsgbeleid ivm Covid19
  • Go SantiaGo volgt de aanwijzingen, adviezen en maatregelen van het Ministerie van Buitenlandse zaken in Nederland op voor reizen naar Spanje en Portugal.
  • Op het moment dat er geen inreisverbod geldt en Go SantiaGo, de geboekte reis kan uitvoeren zoals verwacht mag worden, gaan de reizen door.
  • Is er voor vertrek sprake van een inreisverbod of negatief reisadvies dan garandeert Go SantiaGo een 100% restitutie van het reeds betaalde bedrag
 7. Overdraagbaarheid van de boeking. De reiziger kan de reisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor de overeenkomst gelden. Hiervoor brengt Go SantiaGo 50 euro administratiekosten in rekening, wanneer de aanvraag tot overdracht gebeurt meer dan zes weken voor de vertrekdatum. Vanaf zes weken voor de aankomstdatum bedragen deze administratiekosten 100 euro.
 8. Betaling van de reissom: het bedrag dient in één keer te worden voldaan. Het saldo dient te worden betaald uiterlijk 10 dagen na ontvangst van de factuur.
 9. Een camino gaat door bij een minimum aantal van 3 deelnemers, tenzij Go SantiaGo een vertrekgarantie heeft aangegeven ongeacht het aantal reizigers. Indien het minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald, heeft Go SantiaGo de mogelijkheid om de reis alsnog uit te voeren met een prijsverhoging, de geplande reis te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum. Go SantiaGo beslist uiterlijk 21 kalenderdagen voor de eerste wandeldag/datum of de reis al dan niet zal doorgaan. Go SantiaGo kan niet worden aangesproken voor eventuele schade of ongemakken die de reiziger hierdoor zou lijden. De reiziger heeft hierbij het recht om zich uit te schrijven. In voorkomend geval wordt het reeds betaalde bedrag compleet terugbetaald door Go SantiaGo. De reiziger kan zich bij voorrang inschrijven voor een alternatieve camino..
 10. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor een geldige identiteitskaart/paspoort en eventuele andere formaliteiten, Go SantiaGo raadt de reiziger aan een reis-, bagage-, ongevallen, bijstands-, ziektekosten- en annuleringsverzekering af te sluiten.
 11. De reisroute zoals vermeld op de Go SantiaGo website is indicatief en heeft geen bindend karakter. Verandering in het reisschema ten gevolge van aanhoudende slechte weersomstandigheden behoren tot de mogelijke aanpassingen. Go SantiaGo zal in dat geval alternatieven bieden die zoveel mogelijk het karakter van de camino in stand laten. De reiskosten van Nederland naar Spanje of Portugal of bv de transfer van de luchthaven naar de startplaats van de wandeltocht is voor eigen rekening. Go SantiaGo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de aanbevolen vlucht of vervoer suggesties.
 12. De reiziger dient zich bij de groep te voegen op de afgesproken tijd en plaats. Eventuele kosten omwille van het niet (tijdig) aansluiten bij de reis zijn voor rekening van de reiziger. Niet genoten diensten, ten gevolge van het niet (tijdig) aansluiten bij de groep, zijn niet terug betaalbaar.
 13. De reiziger die tijdens de reis op eigen initiatief van de geprogrammeerde reisroute afwijkt of zich aan begeleiding onttrekt en daardoor niet op de afgesproken tijdstippen aanwezig is, draagt de aansprakelijkheid voor alle extra-kosten die dit met zich meebrengt, en heeft geen recht op terugbetaling voor niet genoten diensten.
 14. Go SantiaGo is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen, voortvloeiend uit overmacht zoals weersomstandigheden, ongevallen, vertraging of annulering van vluchten, stakingen, epidemieën, oorlog enz. voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de reiziger. Evenmin zal Go SantiaGo aansprakelijk zijn voor een eventuele aanhouding door politie en/of autoriteiten wegens het door de reiziger niet naleven van de voorschriften. Alle gevolgen zijn dan voor de rekening van de reiziger. Speciale gezondheidsrisico’s (zoals bijv. suikerziekte, astma, epilepsie, hartaandoeningen) moeten bij de inschrijving doorgegeven worden aan Go SantiaGo. Deze gegevens zullen voor het welslagen van de reis, doorgegeven worden aan Go SantiaGo, maar deze gegevens zal Go SantiaGo na de reis niet meer bewaren. De reiziger verklaart dat hij/zij medisch, fysiek en psychisch in staat is om de gekozen reis te ondernemen.
 15. De reiziger kan Go SantiaGo op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor morele of materiële schade of letsel, opgelopen tijdens de wandeling, zowel op als buiten de paden, als gevolg van fouten of verkeerde interpretaties van de ter beschikking gestelde routebeschrijving. In alle gevallen is de beslissing van de reiziger zelf rechtsgeldig, en niet de raadgevingen of aanwijzingen van welke andere persoon ook. De reiziger weet en verklaart zich ermee akkoord dat de natuur en de wandel omstandigheden elke dag kunnen veranderen, zonder dat Go SantiaGo daar redelijkerwijs iets aan kan doen of dit kan voorzien.
 16. De reiziger die in ernstige mate hinder en overlast veroorzaakt of wangedrag stelt die het reisgenot van andere reizigers belemmert, zodanig dat een goede uitvoering van de reis wordt bemoeilijkt, kan door Go SantiaGo van verdere deelneming aan de reis worden uitgesloten. Alle kosten daaruit voortvloeiend zijn voor rekening van de reiziger. De reiziger heeft hierbij geen enkel recht op terugbetaling van de gehele of gedeeltelijke reissom.
 17. Inclusief/exclusief
  De reissom is inclusief advies voorbereiding, assistentie, een pelgrimspaspoort en een compostela. Het niet gebruik maken van een van de onderdelen van het reispakket, geeft onder geen enkel beding aanleiding tot enige terugbetaling van (een deel van) de reissom. Go SantiaGo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage.
  De reissom is exclusief vervoer van en naar het vertrekpunt van de camino in Spanje/Portugal/Nederland en exclusief verblijfskosten. Persoonlijke uitgaven, reis-, ongevallen- of annuleringsverzekeringen zijn niet inbegrepen. De reissom is exclusief reis- en verblijfskosten.
 18. Iedere reiziger dient zichzelf te verzekeren voor persoonlijke ongevallen. Go SantiaGo kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of schade aan persoonlijke eigendommen, noch voor schade in geval van letsel of overlijden veroorzaakt door nalatigheid of roekeloos handelen van de reiziger of derden.
 19. Klachtenregeling: de reiziger dient in de eerste plaats Go SantiaGo aan te spreken indien hij/zij ontevreden is over de geleverde diensten. Indien de reiziger vindt dat Go SantiaGo onvoldoende gehoor geeft aan zijn/haar opmerkingen, dient de reiziger, op een bewijskrachtige wijze Go SantiaGo onverwijld op de hoogte te brengen van iedere non-conformiteit die hij/zij ervaart tijdens de uitvoering van de reisovereenkomst via info@gosantiago.nl.
 20. Middels inschrijving, erkent de reiziger te zijn geadviseerd door Go Santiago om voor een reis-, bagage-, ongevallen, bijstands-, ziektekosten- en annuleringsverzekering te zorgen, daar dit niet wordt voorzien door Go Santiago.
 21. Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 
 22. Foto’s die genomen worden tijdens Go SantiaGo wandeltochten kunnen gebruikt worden in de communicatie van Go SantiaGo. Dit kunnen foto’s zijn waar reizigers opstaan. Indien de reiziger dit niet wenst, kan hij/zij dit vóór vertrek melden bij info@gosantiago.nl.
 23. Go SantiaGo behoudt zich het recht om de bijzondere reisvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van deze algemene voorwaarden is geldig: 1-2-2022.